ОБУЧЕНИЕ В МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ВАРНА
от 06.12.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

На основание чл.259 ал. 1 от ЗПУО, във връзка със заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването и заповед №  РД09-4814/03.12.2021 г. за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа и заповед №  РД09-4813/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката и заповед №  РД09-293/03.12.2021 г. на директора на МГ „Д-р Петър Берон“ от 06.12.2021г. учебният процес за учениците в гимназията се провежда при следната организация:

 1. Присъствено обучение в паралелките, за които най-малко 50% от учениците  в паралелката към 03.12.2021г. имат подадени декларации с изразено съгласие за провеждане в училището веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или валиден сертификат, съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.
 2. Обучение от разстояние в електронна среда за
  • паралелките, в които към 03.12.2021г. по-малко от 50% от учениците имат подадени декларации с изразено съгласие за провеждане в училището веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или валиден сертификат съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването;
  • учениците от паралелките, които се обучават присъствено и които не са подали необходимите документи за присъствено обучение.
 3. Учебните занятия ще се водят при двусменен режим както до сега:
  • I смяна: V и XII клас;
  • II смяна: VI, VII, VIII, IX, X и XI клас
 4. Учебните часове се провеждат при  утвърденото седмичното разписание.
 5. Тестването на учениците с неинвазивен бърз антигенен тест се извършва веднъж седмично – в понеделник от 7:30 часа за първа смяна и 13:30 часа за втора смяна (или в 12:35 за класовете, които имат нулев час) в рамките на 30 мин в класната стая на паралелката от учители и доброволци. Учебните часове за деня са по 35 мин и започват след приключването на теста.
 6. За всички класове, незвисимо от формата на обучение, графикът на учебните часове е:
  Час Начало на часа при I смяна Начало на часа при II смяна
  1. 7:30 13:30
  2. 8:20 14:20
  3. 9:10 15:10
  4. 10:10 16:10
  5. 11:00 17:00
  6. 11:50 17:50
  7. 12:35 18:35
  • Продължителността на учебния час:
   • При присъствено обучение е 40 минути;
   • При обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС) за ученици от V, VI и VII клас е 30 минути;
   • При обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС) за ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас е 35 минути.
  • При предвидени два учебни часа по предмет, часовете могат да се провеждат без почивка между тях, за да се осигурява време за проветряване при присъственото обучение или време за раздвижване при ОРЕС.
 7. За обучението ще се ползват:
 8. Обучението в електронна среда от разстояние за учениците в дневна форма на обучение:
  •  от паралелките, които се обучават присъствено, които нямат подадена декларация с изразено съгласие за провеждане в училището веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.
   • Обучението в електронна среда от разстояние да се реализира несинхронно по смисъла на чл.40б, ал.4 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.
  • при които в електронна среда от разстояние се обучава цялата паралелка:
   • Обучението да се извършва синхронно.Синхронното обучение включва синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците, както и синхронна текуща обратна връзка и оценяване на резултатите от обучението. При реализиране на on-line обучението задължително се изполват микрофон и камера.
    • При обучението в електронна среда от разстояние учителите използват възможностите на Google инструменти за образование. Обучението от разстояние в електронна среда се организира от всички учители, включително и от учителите по физическо възпитание и спорт.
    • Консултациите с ученици и родители ще се извършват on-line чрез връзки, публикувани в съответната виртуална класна стая или в електронния дневник по утвърдения график.
    • За посочения период учениците, за които е одобрено ОРЕС по чл.40а, ал.3 и чл.40а, ал.4, т.3 от Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование, се прекратява, ако съответната паралелка е в обучение от разстояние в електронна среда. Същите ще се обучават синхронно със седмичното разписание на съответната паралелка.
 9. При присъственото обучение на учениците:
  • Носят маски като лично предпазно средство за целия период на престоя си в сградата на гимназията;
  • Спазват противоепидемичните мерки за безопасност в условията на COVID;
  • Спазват при възможност мерките са социална дистанция;
  • Извършат лична дезинфекция, съгласно установените в гимназията правила.
 10. Допълнителният час за спортни дейности
  • при присъствено обучение се провежда при утвърдения график;
  • при обучение от разстояние в електронна среда се преустановява.
 11. За посочените периоди могат да се провеждат:
  – занимания по интереси;
  – занимания по НП „Подготовка за олимпиади“.
  Заниманията да се провеждат онлайн в деня, утвърден със съответния график. Едно занятие може да е не повече от 3 учебни часа с продължителност на един учебен час съобразно класа и периода (30, 35 или 45 минути).
 12. Педагогическият съветник ще извършва своята дейност присъствено, при установеното работно време.
 13. В посочения период библиотеката ще работи при установеното работно време при спазване на необходимите противоепидемични мерки.
 14. Комуникацията със служителите на гимназията ще се осъществява предимно по телефон и/или e-mail, електронен дневник и др.