Важно

ОБУЧЕНИЕ В МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ВАРНА
от 05.05.2021 до  28.05.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед №РД-09-1028/29.04.2021г. на министъра на образованието и науката от 5.05.2021 г. учебния процес за учениците от V до XII клас ще се провежда при следната организация:

 1. От 05.05.2021 г. до 28.05.2021 г. учебните занятия ще се водят при двусменен режим както следва:
  • I смяна: V и XII клас;
  • II смяна: VI, VII, VIII, IX, X и XI клас
 2. Учебните часове ще се провеждат при утвърденото седмично разписание за II учебен срок.
  Седмичното разписание на паралелките може да бъде видяно тук.
 3. От 05.05.2021 г. до 28.05.2021 г. учебният процес ще се провежда присъствено или от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за учениците от различните класове в съответната смяна по т.1. при следния график:
  Период Присъствено за учениците от От разстояние за учениците от
  05.05.2021 г., 07.05.2021 г. V, IX, XII клас VI, VII, VIII, X, XI клас
  10.05.2021 г. – 14.05.2021 г. V, VI, IX, XI, XII  клас VII, VIII, X клас
  17.05.2021 г. – 28.05.2021 г. VI, VII, VIII, X, XI  клас V, IX клас
 4. За всички класове, незвисимо от формата на обучение, графикът на учебните часове е:
  Час Начало на часа при I смяна Начало на часа при II смяна
  1. 8:00 13:30
  2. 8:45 14:15
  3. 9:30 15:00
  4. 10:25 15:55
  5. 11:10 16:40
  6. 11:55 17:25
  7. 12:40 18:10
  • Продължителността на учебния час:
   • При присъствено обучение е 35 минути;
   • При обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС) за ученици от V, VI и VII клас е 30 минути;
   • При обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС) за ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас е 35 минути.
  • При предвидени два учебни часа по предмет, часовете могат да се провеждат без почивка между тях, за да се осигурява време за проветряване при присъственото обучение или време за раздвижване при ОРЕС.
 5. За обучението ще се ползват:
  • при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) създадените виртуални класни стаи и връзки за Meet;
  • при присъственото обучение класни стаи както следва:
   На 5 и 7.05.2021 г. 
   I смяна II смяна
   клас стая   клас стая   клас стая
   V а 201 XII а 410 IX a 401
   V б 202 XII б 404 IX б 402
   V в 203 XII в 205 IX в 403
   XII г 405 IX г 404
   XII д 406 IX д 405
   XII е 407 IX е 406
   XII ж 206 IX ж 407
   XII з 204
   От 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. 
   I смяна II смяна
   клас стая   клас стая   клас стая   клас стая   клас стая
   V а 201 XII а 410 VI a 201 IX a 401 XI a 301
   V б 202 XII б 404 VI б 202 IX б 402 XI б 302
   V в 203 XII в 205 VI в 203 IX в 403 XI в 303
   XII г 405 IX г 404 XI г 304
   XII д 406 IX д 405 XI д 305
   XII е 407 IX е 406 XI е 306
   XII ж 206 IX ж 407 XI ж 307
   XII з 204
   От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. 
   II смяна
   клас стая   клас стая   клас стая   клас стая
   VI а 201 VIII а 213 X a 401 XI a 301
   VI б 202 VIII б 214 X б 402 XI б 302
   VI в 203 VIII в 215 X в 403 XI в 303
   VIII г 216 X г 404 XI г 304
   VII а  204 VIII д 308 X д 405 XI д 305
   VII б  205 VIII е 310 X е 406 XI е 306
   VII в  206 VIII ж 315 X ж 407 XI ж 307
   VIII з 106
 6. Обучението в електронна среда от разстояние за учениците в дневна форма ще се извършва синхронно.
  • Синхронното обучение включва синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците, както и синхронна текуща обратна връзка и оценяване на резултатите от обучението. При реализиране на on-line обучението задължително се изполват микрофон и камера.
  • При обучението в електронна среда от разстояние учителите използват възможностите на Google инструменти за образование. Обучението от разстояние в електронна среда се организира от всички учители, включително и от учителите по физическо възпитание и спорт.
  • Консултациите с ученици и родители ще се извършват on-line чрез връзки, публикувани в съответната виртуална класна стая или в електронния дневник по утвърдения график.
  • За посочения период учениците, за които е одобрено ОЕСР по чл.40а, ал.1 и чл.40а, ал.4, т.3 от Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование, се прекратява. Същите ще се обучават синхронно със седмичното разписание на съответната паралелка.
 7. При присъственото обучение на учениците
  • Учениците носят маски като лично предпазно средство за целия период на престоя си в сградата на гимназията;
  • Спазват противоепидемичните мерки за безопасност в условията на COVID;
  • Спазват при възможност мерките са социална дистанция;
  • Извършат лична дезинфекция, съгласно установените в гимназията правила.
 8. Допълнителният час за спортни дейности
  • при присъствено обучение се провежда при утвърдения график;
  • при обучение от разстояние в електронна среда се преустановява.
 9. За посочените периоди могат да се провеждат:
  – занимания по интереси;
  – занимания по НП „Подготовка за олимпиади“.
  Заниманията се провеждат онлайн в деня, утвърден със съотвeтния график. Началният час се съобразява с начина на провеждане на обучението и се утвърждава от директора в срок до 12.04.2021 г. Едно занятие може да е не повече от 3 учебни часа с продължителност на един учебен час 35 минути.
 10. Педагогическият съветник ще извършва своята дейност присъствено, при установеното работно време.
 11. В посочения период библиотеката работи при установеното работно време при спазване на необходимите противоепидемични мерки.
 12. Комуникацията със служителите на гимназията ще се осъществява предимно по телефон и/или e-mail, електронен дневник и др.
 13. Неучебните дни за периода 1 – 28.05.2021 г. са:
  • 3, 4 и 6 май 2021г. – Национални празници
  • 11 май 2021 г. – Патронен празник на гимназията
  • 19 и 21 май 2021 г. – Провеждане на ДЗИ от сесия май-юни за учебната 2020/2021 г.
  • 24 май 2021 г. – Национален празник
  • 25 май 2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

 

ПАВЛИН ПЕТКОВ
ДИРЕКТОР