ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ,
КОГАТО 
ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН
(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

 

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

  1. По здравословни причини – подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  2. По желание на родител или ученик –  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Заявление за обучаване в електронна среда от разстояние за ученик/чка, ненавършил/а 16 години
във формат (*.docx)     във формат(*.pdf)

Заявление за обучаване в електронна среда от разстояние за ученик/чка, навършил/а 16 години
във формат (*.docx)     във формат(*.pdf)

Декларация от родител/настойник за съгласие за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние
във формат (*.docx)      във формат(*.pdf)

Правила за обучение в електронна среда от разстояние в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна през учебната 2020/2021 година (*.pdf)

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработени от ДА „Закрила на детето“ и експерти от отдел „Киберсигурност“ на ГД „Борба с организираната престъпност“ и Центъра за безопасен интернет. (*.pdf)

Препоръки относно безопасно провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (*.pdf)