Нормативна уредба на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

 Стратегия за развитие на Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” в периода 2016-2020 година

Политика на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ във връзка с използването на Google приложения за образование

Етичен кодекс на училищната общност

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище