Нормативна уредба на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

Годишен план за дейността на Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” за учебната 2020-2021 година

Тематичен план за дейността на Педагогическия съвет за учебната 2020-2021 година

Стратегия за развитие на Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” в периода 2020-2024 година

Политика на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ във връзка с използването на Google приложения за образование

Безопасност на движението по пътищата – план за действие 2021 година

Етичен кодекс на училищната общност

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите при изпълнение на ЗПУО