Нормативна уредба на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

Стратегия за развитие на Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” в периода 2020-2024 година

Годишен план за дейността на Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” за учебната 2023-2024 година

Тематичен план за дейността на Педагогическия съвет за учебната 2021-2022 година

План за квалификационна дейност за учебната 2023-2024 година

Форми на обучение в МГ „Д-р Петър Берон“

Мерки за повишаване на качеството на образованието в МГ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2021-2022 година

Политика на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ във връзка с използването на Google приложения за образование

Безопасност на движението по пътищата – план за действие през учебната 2023-2024 година

Правила за организация и провеждане на производствена практика – учебна 2021-2022 година

Етичен кодекс на училищната общност

Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищна програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите при изпълнение на ЗПУО

План на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в МГ „Д-р Петър Берон“