Правилник на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ за защита на личните данни (*.pdf)

Длъжностно лице по защита на личните данни: Емил Димитров, тел. 0886880061