В  МГ ”Д-р Петър Берон”, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност,  се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от IV до ХII клас. Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика,  миналия опит на ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика, се проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Обобщаването на резултатите показа, че 65,2 % от учениците имат желание да участвуват в извънкласни форми. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления: „Дигитална креативност“, „Математика“, „Природни науки”, „Технологии“ и „Изкуства и култура“.

На педагогически съвет, в съответствие с желанията на учениците и приоритетите в обучението, които педагогическия колектив счита за важни, бяха предложени следните групи за занимания по интереси през II срок на учебната 2018/19 година :

код име на клуба клас ръководител
област: Дигитална креативност
1.1 Компютърна анимация 5-7 Елена Димитрова
1.2 Изучаване на софтуер за чертане – AUTOCAD 8-11 Румянка Иванова
1.3 3d моделиране 8-11 Румянка Иванова
1.4 Компютърна графика и дизайн 10 Маргарита Николова
1.5 Компютърен анализ и интепретация на данни 10 Мария Гергова
1.6 Програмиране 8-9 Тотка Трифонова
1.7 Програмиране на Python 8-9 Ивелина Вълчева
1.7 Роботика 8-11 Ръководители от „Варналаб”
област : Математика
2.1 Математика 8-9 Светла Маджарова
област : Природни науки
3.1 клуб „Дмитрий Менделеев“ – приложна химия 8-11 Антоанета Хинева
3.2 Експериментална лаборатория 8-10 Ивайло Трайков
3.3 Експериментална физика 10-12 Силвия Захариева
3.4 Астрономия 10-12 Веселка Радева
област: Екологично образование и здравословен начин на живот
4.1 Екоакадемия 5-11 Андрей Едрев
област : Изкуства и култура
5.1 Фотография 8-9 Валентина Кръстева
област : Гражданско образавание
6.1 Евроклас 10-11 Славчо Коцев
6.2 Опознай правилата и законите 8-12 Ивелина Петкова
6.3 Клуб „ Млад  историк“ 7-11 Яница Янева
6.4 Превантивен клуб 9-11 Ивелина Петкова
област : Технологии
7.1 Виртуален пътешественик в географския свят 5-7 Десислава Темелкова
7.2 Виртуално пътешествие в музеите на света 5-10 Мая Димитрова
7.3 Club francais 10-11 Пенка Иванова
7.4 Learning English is fun 9 Милена Атанасова
7.5 Читателски клуб Соня Янчева
7.6 Български празници и обичаи 5-12 Екатерина Петрова
7.7 Езикова култура 8-9 Катя Стоянова
7.8 Предприемачество 9-11 Димитрина Докимова
7.9 Роботика и програмиране 7-10 Външен лектор

За участие в организираните групи,  моля изтеглете заявлението и го попълнете като изберете кода на желаната от вас изява. Попълненото заявление се предава на ръководителя на групата.

Краен срок за приемане на заявленията 15.02.2019 г.

Заявление може да се изтегли от тук(*.docx) и от тук(*.pdf).