Списък на сформираните групи през учебната 2023/2024 година

 

Записване в групите за Занимания по интереси за учебната 2023/2024 г. за ученици на МГ „Д-р П. Берон“

Уважаеми родители и ученици,

В началото на всяка учебна година стартира кампания по набирането на участници в групите по интереси към Математическа гимназия. Тези извънкласни форми са в различни области, според интересите на учениците. Наредбата сочи като приоритетни тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“. Изискването минимум 40 % да са по „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ (т.нар. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) задава ключовата им приоритетност. С участието си в тази дейност всеки ученик може да развие своите умения, да допълни знанията си, да запълни времето си с участие в интересна и пълноценна среда, да се развива и работи в екип, да участва в състезания.

Проведено бе анкетно проучване за 2023-2024 учебна година, за интересите и нуждите на учениците от V,VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас във връзка със заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Целта на анкетата е установяване нивото на удовлетвореност, потребност и интерес на учениците. При осъщественото анкетиране се търси цялостно обществено мнение, както и изградено лично впечатление на учениците, като въпросите са насочени пряко към получаване на конкретна информация.

След анализ на резултатите от анкетните карти и индивидуалните образователни карти бяха сформирани 30 групи за занимания по интереси.

През учебната 2023/24 г. се предлагат много и разнообразни дейности, които са ръководени както от учители от МГ , така и от външни лектори, специалисти в своите области.

От приложената таблица се избират и класират желанията за участие в занимания по интереси. Един ученик може да посочи до три желания.

Заявленията се вземат  от  „ОФИС МГ“ или могат да се изтеглят оттук (*.docx).

Подаването се извършва лично или онлайн чрез формуляр.

При лично попълване готовото заявление се предава на класния или на  отговорника на класа към ученически съвет, които  ги предават, след като бъдат попълнени, при заместник-директорите по учебна дейност на МГ.

Онлайн подаването се извършва чрез попълване на формуляра (връзката ще бъде достъпна малко по-късно) и прикачване на подписаното заявление.

Краен срок за  подаване:  3 октомври 2023 г.