Клуб „Екология и възобновяеми източници на енергия“

МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ 2013 свързва честванията по случай
22 март – Световен ден на водата

   Среща на тема „Иновациите – водни мостове към Европа“ ще включи в реален диалог за водата представители на министерствата, бизнеса и младите хора на България.

Като отбелязваме Световния ден на водата – 22 март, ние трябва да си припомним, че водата е най-скъпоценният ресурс, жизненоважен за нашия живот, за нашата икономика и за околната среда.

Световен ден на влажните зони – 2-ри февруари 2013

   Влажните зони са сред най-продуктивните екосистеми на Земята. Те изпълняват основни екологични функции, като регулатори на водните режими и като местообитания на растителни и животински видове. Съгласно конвенцията, влажни зони са „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра“.

На 2 февруари 1971 г., в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони (Рамсарска конвенция). Членове на конвенцията са 154 страни в света като всяка от тях предлага влажни зони в рамките на своята територия, които да бъдат включени в Списък на влажните зони с международно значение.