Важни дати за зрелостниците от випуск 2024

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки  – 06.02. – 21.02.2024 г.

Допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за допускане – до 16.05.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 07.06.2024 г.

 

Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2023/2024 г.

сесия май-юни

 • Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08:30 часа
 • Втори държавен зрелостен изпит/държавен изпит за придобиване на
  професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08:30 часа
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 22 май 2024 г. – 31 май 2024 г.

сесия август-септември

 • Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 ч..
 • Втори държавен зрелостен изпит/държавен изпит за придобиване на
  професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08:30 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 август 2024 г. – 30 август 2024 г.

 

Извадки от нормативни документи, свързани със завършването на втори гимназиален етап и получаване на диплома за средно образование:

Закон за предучилищното и училищното образование (*.pdf)

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (*.pdf)

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (*.pdf)

 

Допълнителна информация можете да намерите на:

 

Информация за предоставяни обществени услуги:

 1. Издаване на диплома за средно образование.
 2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
 3. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
 4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.