Извадки от нормативни документи, свързани с избор на III профилиращ предмет, завършването на втори гимназиален етап и получаване на диплома за средно образование:

Закон за предучилищното и училищното образование (*.pdf)

Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка (*.pdf)

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (*.pdf)

Учебните програми за профилирана подготовка по предмети (сайт на МОН)