РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
В МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ВАРНА
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОТИНA

Съгласно член 38, ал.3 от ЗПУО Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна осъществява обучение в прогимназиален етап V-VII клас чрез държавен план-прием. Приемът се извършва след завършен начален етап на основна степен на образование и се утвърждава от началника на РУО-Варна в срок до 30 март 2017 година.

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на Националното външно оценяване в IV клас и са участвали в Областния кръг на олимпиадата по математика и в две математически състезания, включени в календара на МОН.

За учебната 2017/2018 година учениците ще се класират въз основа на:

  1. резултата от Националното външно оценяване по математика;
  2. успеха от учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки;
  3. двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания от Календара на МОН и/или Областния кръг на олимпиадата по математика.

В срок до 15 януари 2017 година Педагогическият съвет ще определи методиката за извършване на класирането, чрез която ще бъдат определени тежестите на резултатите от състезанията и олимпиадата.

За участие в класирането учениците подават документи от 12 до 16 юни 2017 година в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“.

В срок до 23 юни 2017 година Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ обявява класирането.

Записването на приетите ученици се извършва на 28 и 29 юни 2017 година.

Свободните места и класираните за тях ученици се обявяват до два дни след освобождаването им.

До 15 юли директорът на МГ уведомява началника на Регионалното управление на образованието за броя на записаните ученици по паралелки в V клас.

Актуална информация за дейностите по приема се оповестяват на видно място в Гимназията и на сайта http://www.mgberon.com.

Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет на 14.09.2016г.