Untitled-1Ние сме Ученически съвет на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

Появихме се на бял свят на 20.10.2002 г., защото почувствахме необходимост да имаме своя организация, която да защитава интересите ни. С много ентусиазъм изготвихме устав. В процеса на неговото разработване стигнахме до извода, че УС може да бъде посредник между учениците и останалите организации в училище: ръководните органи на гимназията, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство. За целта излъчихме и специални хора, които да контактуват с тях.

РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Николай Игнатов XД – председател

Михаела Кателиева XА – зам. председател

Мила Ботева XIА – протоколчик

ОТГОВОРНИЦИ НА ВИПУСКИТЕ:

 • 8 клас – Джулиана Манолова VIIIГ
 • 9 клас – Мария Желязкова IXЕ
 • 10 клас – Петя Стоянова XЖ
 • 11 клас – Вяра Иванова XIЖ
 • 12 клас – Мартина Иванова XIIЗ

Нашата структура:
В УС членуват по двама представители на клас – отговорник и избран от него помощник. Ръководството е съставено от Председателя, Отговорниците на випуските и Представителите. Мандатът на съвета е една година. Не забравяйте – следващият член може да сте вие!

Нашите цели:

 • Защита на правата на учащите в МГ в съответствие с Правилника на МГ и Международната конвенция за правата на детето.
 • Съблюдаване за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на МГ.
 • Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, социални кампании и проекти.
 • Представляване на учениците пред други институции.
 •  Подобряване информираността на учениците на гимназията за дейности свързани както с учебния процес, така и с извънкласните дейности.
 • Опазване имиджа на гимназията.

УСТАВ И ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

ПЛАН ЗА учебната 2016/2017 година

 1. Основни идеи:
  1. Подобряване на информираността на учениците за извънкласните дейности, доброволчески активности, стажове и др.
   • Поставяне на ново информационно табло
   • Презентиране пред учениците в час на класа от представители на съответните организации
   • Раздаване на материали
  2. Популяризиране на училищни и извънучилищни изяви и събития, безплатни за учениците.
   • Поставяне на ново информационно табло
   • Съобщения по радио уредбата на училището
   • Уведомяване на класните ръковотидели и отговорници на класовете
   • Плакати, флаери и др. , предоставени от организаторите на съответното мероприятие
   • Използване на монитор в фоаето
  3. Осигуряване на основен доставчик на храна за училищните събития.
   • Сключване на договор с фирма доставчик
  4. Представяне и посещения на различни университети на територията на страната, с цел разглеждане на материалната база и запознаване с процеса на обучение.
   • Посещаване на лекции в университетите
   • Посещение от студенти и представители на университета, с цел представяне на учебното заведение
  5. Своенвременно осведомяване на учениците за предстоящи състезания, олимпиади или конкурси.
   • Поставяне на ново информационно табло
   • Създаване на страница на УС в социалните мрежи
   • Публикуване в сайта на гимназията
  6. Организация на опера или театър поне един път в годината.
   • Договаряне на по-ниска цена на билетите
 2. План за работа на УС:
  1. Отбелязване на Международен ден за борба с трафик на хора
  2. Участие в Национална среща на ученическите съвети и парламенти
  3. Отбелязване на Деня на българския художник – 3.10
   • Поставяне на картини на ученици от гимнязията на втория етаж
   • Уведомяване на медии
  4. Международен ден на ученика 17.11
   • Поздрав по радиоуредбата
   • Пускане на музика в междучасията
   • Предоставяне на възможност за изява на таланти
  5. Световен ден за борба с ХИВ/СПИН 1.12
   • Огранизиране на анти-СПИН кампания
  6. Организиране на конкурс „Най-креативно украсена Коледна стая“ 23.12
   • Избор на жури
   • Изработване на грамоти за най-добре представилите се
  7. Международен ден за безопасен интернет 9.12
  8. Световен ден на средствата за масова информация
   • Гостуване на представители на различни медии – радио, телевизия, списания, вестници и интернет страници
  9. Отбелязване на Св. Валентин 14.02
  10. Организиране на състезание за най-дълъг скок по случай обесване на Васил Левки 20.02
  11. Организиране на поход и спортни дейности по случай 3 Март
  12. Кампания “За къде пътуваш“ 18-28.03
  13. Отбелязване на деня на шегата
   • Поздрав по радиоудредбата
  14. Отбелязване на Международен ден на танца 29.04
   • Организиране на народни танци в двора на училището
  15. Организиране на волейболен турнир 9-13.04
  16. Ден на ученическото самоуправление – Май месец
  17. Кампания „Не шофирай пил!“ 12.05
  18. Световен ден на блондинката 30.05
   • Снимка на всички блондинки в гимнязията
  19. Световен ден „Без тютюнев ден“
  20. Отбелязване на Международения ден на детето 1.06
   • Поздрав по радиоуредбата
  21. Международен ден на борба с наркоманиите
  22. Поднасяне на благодарности към всички учители
   • Поздрав по радиоуредбата