Отпускане на стипендии за учениците след завършено основно образование за II срок на учебната 2016/2017г.

Препис-извлечение от протоколно решение на комисията по стипендиите

Заповед за отпускане на стипендии за II срок на учебната 2016/2017 година

Правила за отпускане на стипендии в МГ „Д-р Петър Берон“ и заповед на директора на МГ за утвърждаване и прилагането им за учебната 2016/2017г.

Учениците, които кандидатстват по Раздел II, т.1.1. попълват само I. Успех от Заявление-декларация;
Учениците, които кандидатстват по Раздел II, т.1.3. и 1.4. попълват само II.Семейно положение от Заявление-декларация и прилагат съответните документи;
Учениците, които кандидатстват по Раздел II, т.1.2. попълват всичките раздели от Заявление-декларация и прилагат съответните документи.
Учениците, които кандидатстват по Раздел III, т.1.1., подават заявление, заявление-декларация с попълнени всички раздели и съответните документи, регламентирани в Раздел III, т.1 и т.2.
Учениците, които кандидатстват по Раздел III, т.2., подават заявление, заявление-декларация (без да попълват Раздел III) и документи, подкрепящи основанието.
Учениците, които кандидатстват по Раздел IV, т.1.1., подават заявление, заявление-декларация с попълнени всички раздели и съответните документи, регламентирани в Раздел IV, т.2, т.3, т.4.

За всички стипендии класният ръководител попълва „Забележка“ от Заявление-декларация.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от дадените хипервръзки по-долу (всички са във формат *.docx):
Заявление-декларация   Декларация за доходи   Декларация – приложение 1  Заявление – Раздел III/IV

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, обнародвано ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., влязло в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г.