ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
на МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-р П. БЕРОН“ – гр. ВАРНА

Глава Втора ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Чл.19а. (нов) (1) За учениците в Математическа гимназия е утвърдена ученическа униформа.
(2) Официалната ученическа униформа се състои от вишнeво сако с надпис „Математическа гимназия“ върху капак на джоб в горната лява страна, дълъг панталон за младежите и пола или панталон за девойките в цвят „графит“, бяла мъжка/дамска риза и вратовръзка в райе с втъкано лого на гимназията.
(3) Ежедневната ученическа униформа е бяла риза мъжка/дамска, вратовръзка с логото на гимназията, тъмен дълъг панталон за младежите и тъмен дълъг панталон или тъмна пола за девойките.
(4) Допълнителни елементи към ученическата униформа са пуловер с ръкав и пуловер без ръкави изработени във вишнeв, сив или бял цвят с втъкано лого на гимназията пуловери или с ромбове в сиво, вишнeво и бяло.

Глава Трета УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I   Ученици

Чл.20. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

Чл.21. Учениците спазват Правилника на училището, нормите за поведение в него, в обществото и законите на страната.

Чл.22. Ученикът има право:

 1. да избира предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;
 2. да участва по собствен избор в организираните от училището извънкласни форми на дейност;
 3. при постъпването си в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване, да получава информация по въпроси, свързани с обучението си, относно правата и задълженията си в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина;
 4. да получава от учителите или от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното си ориентиране и развитие;
 5. (променена) да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка в рамките на утвърден от директора график;
 6. да получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си педагогически потребности;
 7. да отсъства от училище по уважителни причини при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб или организацията, където членува;
 8. да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развиване на своите дарби, на умствените и физическите си способности;
 9. да се обучава и да се възпитава в здравословна и сигурна среда;
 10. при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права да бъде защитен от училището, обслужващото звено, инспектората по образование и от МОН;
 11. да дава мнение и предложение пред ръководството на училището по отношение на цялостната му дейност;
 12. да ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно време. В извънучебно време ползва базата за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището;
 13. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност;
 14. да получава стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на Министерския съвет;
 15. да получава социални помощи в зависимост от индивидуалните си нужди, съобразно действащите нормативни документи и възможностите на бюджета на гимназията;
 16. да участва в работата на Педагогическия съвет (по ред, определен от него), при обсъждане резултатите от обучението, награждаването му или наказването му.

Чл.23. (1) Ученикът е длъжен :

 1. да изпълнява заповедите на директора и нормите в този правилник и в правилниците за работа в компютърните зали и специализираните кабинети;
 2. да се отнася с уважение към училищните ритуали и символи;
 3. (нова) да се отнася с уважение към учителите и служителите в гимназията;
 4. да съхранява авторитета на училището и да развива училищните традиции;
 5. (променена) да се явява в училище във вид, който съответства на положението му на ученик;
 6. (променена) да носи униформеното облекло и отличителен знак на гимназията. В ежедневието се носи „ежедневна ученическа униформа“ с или без пуловер, като присъства елемент с втъкано лого на гимназията.. При тържества и дейности, в които ученикът представя Гимназията, се носи официалната ученическа униформа на гимназията;
 7. да присъства на учебните занятия;
 8. да носи личната си и ученическата си карта в училище и извън него;
 9. да представя ученическата си книжка след изпитване или при поискване;
 10. при констатиране на материални щети да уведомява преподавател, класния си ръководител или ръководството на Гимназията;
 11. да се включва в инициативи за поддържане и обогатяване на материалната база;
 12. (нова) да изпълнява задълженията си като дежурен ученик за класа: докладва за отсъстващите ученици за часа, отговаря за подготовката на класната стая (кабинет) в подходящо състояние за провеждане на учебния час, следи за опазване на материалната база;
 13. (нова) като ученик от дежурния за гимназията клас да изпълнява указанията на дежурните учители;
 14. (променена) да се запише за обучение в IX, X, XI и XII клас до 14 септември преди началото на съответната учебна година. Записването става срещу представяне на приключена ученическа книжка и получена от родителя/настойника характеристика за предходната учебна година.

(2) Ученикът няма право :

 1. да отсъства от учебни занятия без уважителни причини;
 2. да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични вещества и алкохол;
 3. да участва в политически партии или организации до навършване на 18-годишна възраст;
 4. да участва в разпространението на идеологически и религиозни доктрини в училище;
 5. (променена) да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;
 6. да създава пречки на учителя при и по повод изпълнението на служебните му задължения;
 7. да преписва по време на писмена проверка и да подсказва;
 8. да внася вещи (ненужни предмети и пособия), които не са свързани с учебния процес;
 9. да създава предпоставки за влошаване на здравословните и хигиенни условия на труд;
 10. да руши материално-техническата база;
 11. да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психологическо насилие върху тях;
 12. (нова) да демонстрира несъвместимо с обществения морал поведение;
 13. да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на другите ученици;
 14. да ползва мобилен телефон по време на учебните часове.

Чл.24. Учениците, освободени от физическо натоварване, присъстват в часовете по физическо възпитание и спорт. Ако ученикът е един, изпълнява ролята на дежурен в съблекалнята. Ако учениците са повече, един дежури в съблекалнята, а останалите сътрудничат на учителя.

Чл.25. Учениците се задължават да спазват установения от Математическа гимназия и ОУ ”Захари Стоянов” вътрешен ред за ползване на сградата.

Чл.26. (1) Ученикът може да отсъства по уважителни причини:

 1. при предствяне на медицинска бележка, заверена в училищния медицински кабинет или документ от спортния клуб (организация), където членува;
 2. (променена) до три дни в една учебна година с уведомително писмо от родителя(настойника) до директора, заверено за информираност от класните ръководители;
 3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на Гимназията, въз основа на писмена молба от родителя.

(2) (стара (4)) При отсъствие на ученик от учебни занятия родителите (настойниците) предварително уведомяват класния ръководител.
(3) (стара (2)) При отсъствия от учебни занятия по уважителни причини, в срок до 3 дни след възстановяване на посещенията си в училище ученикът трябва да представи съответния документ по ал.1, т.1.
(4) (стара (3)) Уведомителното писмо от институции се зачита за извиняване на отсъствия, ако е одобрено от директора на гимназията.
(5) Класният ръководител е длъжен в срок от 24 часа да изясни причините за отсъствие на ученик, за което не е уведомен.

Чл.27. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. (2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

Чл.28. Ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия по учебен предмет са повече от 25% от хорариума за съответния срок или година, приключва учебния срок и/или учебната година по ред, определен от Педагогическия съвет.

Чл.29. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник, ученикът се наказва със:

 1. забележка;
 2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време: почистване и боядисване в сградата и двора на училището; дейности в помощ на библиотекаря и непедагогическия персонал;
 3. предупреждение за преместване в друго училище;
 4. преместване в друго училище до края на учебната година;
 5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този Правилник, както и когато състоянието му не позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му. За това време на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.
(3) Когато ученикът пречи на учителя и/или съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
(4) При налагане на мярката по чл. 29, ал. 3 за часа, в който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие, а в графата ”Бележки върху поведението на учениците” – че ученикът е отстранен от час. Ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването си и се явява в определената за занимания стая. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.
(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този Правилник, на ученика може да се наложи мярка „намаляване на поведението”.
(6) Ученик, на когото е наложена мярка по чл.29, ал.1, точки 3 и 5, както и по ал.5, за срока на мярката се лишава от стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на Гимназията, в лагери и екскурзии, организирани от Гимназията.
(7) (променена) При равни други условия, при приемане на ученици от друго училище с предимство се ползват учениците, на които не е приложена мярката по по чл.139., ал.5 от ППЗНП (намаляване на поведението);
(8) Наказанията по ал.1, т.1 се налагат със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по т.2, 3, 4 и 5 – със заповед на директора по предложение на Педагогическия съвет.
(9) Срокът на действие на мярката по ал.5 се указва в заповедта на директора.
(10) Предложенията на класния ръководител за наказание по ал.1, т.1 се внасят в специална тетрадка.
(11) Наказанията, наложени по ал.1, т.2, трябва да бъдат съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и да не унижават тяхното достойнство.
(12) (променена) Преди налагане на наказанието по ал.1 (с изключение на случаите, при които се прилага чл.30, ал.1) класният ръководител е длъжен да уведоми писмено родителя или настойника на ученика за извършеното нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказанието. За извършеното нарушение и предстоящотото наказание по чл.29, ал.1, т.2-5 и ал.5, се уведомява дирекция”Социално подпомагане” по местоживеене на ученика.
(13) Преди налагането на наказание по ал.1 ученикът има право да бъде информиран и консултиран от представител на дирекция ”Социално подпомагане” по местоживеене на ученика с цел защита на неговите права и интереси.
(14) (променена) Преди да наложи наказанието по ал.1, т.1 директорът, а в останалите случаи педагогическия съвет, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението.
(15) Наказанията по ал.1, т.4 или 5 и ал.5 се налагат като крайна мярка при тежки нарушения. В тези случаи Педагогическият съвет обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва ученика или определен от него учител или друг ученик. На заседанието на Педагогическия съвет може да присъства и родител или настойник на ученика.
(16) Наказанията по ал. 1, т.4 и 5 влизат в сила от началото на следващата учебна година в случай, че са наложени до 30 учебни дни преди края на учебните занятия.
(17) Наказанията по ал.1 се заличават с изтичане на съответната учебна година. Наказанието по ал.1, т.1 или т.3 може да се заличи и предсрочно по предложение на класния ръководител.
(18) Наказанията и тяхното заличаване се вписват в дневника на класа, в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.
(19) Ученик, наказан по ал.1, т.4, продължава образованието си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на РИО. След заличаване на наказанието ученикът може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.
(20) Заповедите на директора за налагане на наказания по ал.1 могат да се обжалват пред началника на инспектората по образованието.
(21) (променена) При системно нарушаване на реда и дисциплината по време на учебните часове класният ръководител или член на педагогическия съвет е длъжен да докладва съответния ученик за наказание по ал.1.

Чл.30. (1) За направени над 5 неизвинени отсъствия ученикът се наказва по чл.29, ал.1, т.1.
(2) За направени над 10 неизвинени отсъствия ученикът се наказва по чл.29, ал.1, т.3;
(3) За направени повече от 15 неизвинени отсъствия ученик от V до XI клас може да бъде наказван по чл.29, ал. 1, т. 4 или 5;
(4) За направени повече от 15 неизвинени отсъствия ученик от XII клас може да бъде наказан по чл.29, ал.1, т.5.

Чл.31. (променен) Ежемесечно педагогическият съветник докладва на педагогическия съвет за работата си с учениците, наказани по чл.29, ал.1, т. 1, 2 и 3 от настоящия Правилник.

Чл.32. Педагогическият съветник, въз основа на проведената работа с наказаните ученици, има право да предложи на Педагогическия съвет промяна на наложеното им наказание.

Раздел III   Родители

Чл.41. Гимназията осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Чл.42. Родителите имат следните права:

 1. да изискват нормални условия за пълноценното протичане на учебно-възпитателния процес в училището;
 2. да подпомагат дейността на училището;
 3. да избират и бъдат избирани в своите органи;
 4. да получават пълна информация за обучението и възпитанието на своите деца;
 5. да присъстват и при желание от своя странада бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 6. да получават педагогическо съдействие и консултации от учителите;
 7. да създават свои органи – родителски активи (съвети), училищно настоятелство;
 8. да избират извънкласни и извънучилищни форми на обучение на своите деца.

Чл.43. Родителите имат следните задължения:

 1. да оказват помощ и съдействие при обучението на децата си и да създават необходимите за това условия;
 2. да дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към училището, учителите и училишната институция;
 3. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
 4. редовно да контролират и проверяват ученическата книжка на детето си и да удостоверяват това с подписа си;
 5. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, заспазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
 6. да посещават родителски срещи, да поддържат връзка с класния ръководител и учителите,за да се осведомяват за състоянието на детето си;
 7. да уведомяват писмено класния ръководител при отсъствие на детето по семейни причини;
 8. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във външен вид, които не съответстват на Правилника на Гимназията, положението му на ученик и на добрите нрави;
 9. да се запознаят с срещу подпис с училищния учебен план и с Правилника за дейността на Гимназията на родителска среща;
 10. да се явяват в Гимназията, когато важни причини налагат товаи бъдат поканени от класния ръководител или директора.

Чл.44. Родители и настойници, които не осигуряват присъствието на децата си до навършване на 16-годишна възраст в училище, се наказват с глоба съгласно ЗНП .

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – Варна, проведено на 13.09.2010 година с протокол № 20 и влиза в сила от 15.09.2010г. Отменя действащия до тази дата Правилник за дейността на Гимназията.

§2. Педагогическият съвет може да променя този Правилник съобразно промените в нормативните актове в системата на народната просвета или ако прецени, че спецификата на образователно-възпитателния процес налага това.

§3. Правилникът е променен на заседание на Педагогическия съвет на „Д-р Петър Берон” – Варна, проведено на 11.09.2012 година с протокол №19. Промените влизат в сила от 15.09.2012г.

§4. Правилникът е актуализаран на заседание на Педагогическия съвет на МГ“Д-р П.Берон“, проведено на 12.09.2014г. с протокол №16, само с промяна на името от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) на Министерство на образованието и науката (МОН).